Wyciąg z regulaminu:

V. Reklamacje, odstąpienie i wypowiedzenie umów

1. Klient ma możliwość wprowadzania zmian w zamówieniu do momentu przekazania go przewoźnikowi.

2. Po upływie 7 dni od złożenia nieopłaconego zamówienia, Klient zostanie poinformowany o tym fakcie drogą mailową. Po upływie 14 dni od momentu złożenia zamówienia, które nie zostało opłacone, sklep skontaktuje się z klientem w celu ustalenia dalszego przebiegu zamówienia.

3. Reklamacja:

  1. W przypadku stwierdzenia wady lub niezgodności z umową, Klient zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie obsługę sklepu internetowego raggio.eu
  2. Kolejne etapy reklamacji będą ustalane indywidualnie z Klientem z zachowaniem terminów przewidzianych w obowiązujących przepisach.
  3. Na stronie http://ec.europa.eu/consumers/odr znajduje się platforma internetowa do rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentem i przedsiębiorcą mającym miejsce zamieszkania lub siedzibę na terenie Unii Europejskiej. Platforma ODR służy do pozasądowego rozstrzygania sporów (np. poprzez mediacje).

4. Odstąpienie od umowy:

  1. Okresie 14 dni od dostarczenia ostatniej przesyłki zamówionego towaru, Klient ma prawo do jego zwrotu bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów (poza bezpośrednimi kosztami zwrotu) w ramach odstąpienia od umowy, wg. ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość (zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta z późn. zm.)
  2. Koszty związane z dostarczenia zrealizowanego zamówienia do sklepu ponosi Klient.
  3. Zwrot wartości zamówienia realizowany jest przelewem na wskazane w formularzu odstąpienia od umowy konto niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki. (jeśli Klient wybrał inny niż najtańszy dostępny sposób dostawy, zwrócony zostanie koszt najtańszej przesyłki)
  4. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna - sprzedaży między sklepem raggio.eu, a konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu.