Klient ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego (JAFI ul. Gwiaździsta 29/57, 01-651 Warszawa). W przypadku zrezygnowania przez Klienta z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.
 

Regulamin
 

I. Postanowienia wstępne:

1. Właścicielem sklepu raggio.eu jest firma JAFI z siedzibą w Warszawie przy ul. Gwiaździstej 29/57, NIP: PL 7261852042, REGON: 141331928, zarejestrowana przez Prezydenta miasta stołecznego Warszawy.
Powyższy adres jest jednocześnie adresem korespondencyjnym Firmy.

2. Bezpośredni kontakt możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresembiuro@raggio.eu, lub telefonicznie pod numerem: 535-994-353. (w dni robocze, w godzinach 8-15)

3. Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym raggio.eu

4. Do korzystania ze sklepu internetowego wymagany jest dostęp do Internetu, oraz standardowe oprogramowanie komputerowe.

5. Wszystkie pliki, teksty, zdjęcia i elementy graficzne zawarte w serwisie raggio.eu są chronione prawami autorskimi i nie mogą być wykorzystane bez pisemnej zgody właściciela. Reprodukowanie, odtwarzanie lub modyfikacja materiałów zawartych na stronach sklepu jest zabronione.

6. Mianem „Klienta” rozumiana jest osoba fizyczna lub prawna posiadająca zdolność do czynności prawnych.

7. Czas dostawy rozumiany jest jako czas od przekazania paczki przewoźnikowi do momentu dostarczenia do klienta.

8. Czas realizacji rozumiany jest jako czas od złożenia zamówienia do momentu przekazania paczki przewoźnikowi.

II. Opis produktów

1. Przedmiotem transakcji jest internetowa sprzedaż towarów dostępnych w serwisie raggio.eu

2. Towary dostępne w sklepie internetowym są nowe, dokładnie opisane w formie tekstowej, oraz przedstawione w postaci fotografii.

3. Ceny podane w sklepie internetowym raggio.eu zawierają podatek VAT.

III. Zasady zamawiania

1. Zakupu można dokonać po rejestracji, lub z jej pominięciem.
2. Proces rejestracji w sklepie internetowym raggio.eu :

 • - Za pośrednictwem odnośnika znajdującego się pod hasłem „Rejestracja konta” przechodzimy do formularza
 • - W formularzu rejestracji należy podać dane zgodne ze stanem faktycznym.
 • - Po wypełnieniu i zatwierdzeniu formularza rejestracji przyciskiem „Kontynuuj”, należy potwierdzić rejestrację poprzez wejście w link wysłany na adres e-mail podany w formularzu rejestracji.
 • - Dane podane w formularzu można w dowolnym czasie modyfikować.

3. Zakupu w sklepie internetowym raggio.eu można składać przez całą dobę 7 dni w tygodniu

4. W sytuacjach szczególnych można dokonać zamówienia poza sklepem internetowym (telefonicznie, lub pocztą elektroniczną). Przy szczególnym sposobie składania zamówienia należy podać numery katalogowe towarów (określające kolor, rozmiar, itp.), znajdujące się w karcie produktu, sposób dostawy, dane dostawy, oraz dane osoby zamawiającej.
Po złożeniu w/w typu zamówienia sklep wysyła mailowe potwierdzenie zamówienia, które kupujący winien zweryfikować, oraz potwierdzić ich poprawność wiadomością zwrotną.

5. Czas realizacji zamówienia wynosi od 2 do 6 tygodni i zależny jest od dnia złożenia zamówienia i formy zapłaty za zamówienie.
6. Proces składania zamówienia w sklepie internetowym raggio.eu:

7. Po wybraniu interesujących towarów (dodając je do „Koszyka”), Klient winien jest wypełnić zgodnie ze stanem faktycznym formularz zamówienia, w którym należy określić poniższe elementy, oraz zatwierdzić je klikając „Kontynuuj”

 1. Rodzaj dokumentu potwierdzającego sprzedaż (paragon, Faktura VAT)
 2. Dane osoby zamawiającej, oraz dane dostawy (jeśli inne niż osoby zamawiającej)
 3. Sposób dostawy (określony w niniejszym regulaminie)
 4. Sposób płatności (określony w niniejszym regulaminie)


8. W kolejnym kroku wyświetlane jest podsumowanie zamówienia, którego zatwierdzenie poprzez kliknięcie „Zamawiam i płacę”, rozumiane jest jako zawarciem umowy kupna-sprzedaży.

9. Potwierdzenie zamówienia wysyłane jest Kupującemu na adres e-mail podany w formularzu zamówienia, lub podany podczas rejestracji w sklepie internetowym.

10. Klient ma możliwość wprowadzania zmian w zamówieniu do momentu przekazania go przewoźnikowi.

11. Zamówienia dostarczamy na terenie Polski za pośrednictwem firmy kurierskiej (średni czas dostawy 1-2 dni robocze) oraz poza granicami Polski za pośrednictwem Poczty Polskiej (czas dostawy waha się od kilku do kilkunastu dni roboczych).
a. Cennik dostawy zamówień:

 • - mała paczka do 5kg - 18zł
 • - lekka duża paczka do 30kg - 20zł
 • - ciężka duża paczka do 50kg - 123zł
 • - przesyłka paletowa powyżej 50kg plus duże wymiary - 516,60 zł
 • - Przesyłka polecona priorytetowa - INNE KRAJE ( koszt wyliczany indywidualnie w zależności od wagi )

12. Za zakupy w sklepie można zapłacić w następujący sposób:

 1. Płatność przelewem-przedpłata na konto (płatność nie powiększa kosztu zamówienia).
 2. Płatność za pośrednictwem serwisu PayU (płatność nie powiększa kosztu zamówienia).
 3. Płatność za pośrednictwem serwisu PayPal (płatność nie powiększa kosztu zamówienia).

13. Sklep nie realizuje zamówień pobraniowych (płatność przy odbiorze)


14. Standardowo dokumentacja zamówienia przesyłana jest do klienta drogą mailową (Na wyraźną prośbę klienta wysyłamy paragony i faktury w formie papierowej).

IV. Reklamacje, odstąpienie i wypowiedzenie umów

1. Klient ma możliwość wprowadzania zmian w zamówieniu do momentu przekazania go przewoźnikowi.

2. Po upływie 7 dni od złożenia nieopłaconego zamówienia, Klient zostanie poinformowany o tym fakcie drogą mailową. Po upływie 14 dni od momentu złożenia zamówienia, które nie zostało opłacone, sklep skontaktuje się z klientem w celu ustalenia dalszego przebiegu zamówienia.

3. Reklamacja:

 1. W przypadku stwierdzenia wady lub niezgodności z umową, Klient zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie obsługę sklepu internetowego raggio.eu
 2. Kolejne etapy reklamacji będą ustalane indywidualnie z Klientem z zachowaniem terminów przewidzianych w obowiązujących przepisach.
 3. Na stronie http://ec.europa.eu/consumers/odr znajduje się platforma internetowa do rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentem i przedsiębiorcą mającym miejsce zamieszkania lub siedzibę na terenie Unii Europejskiej. Platforma ODR służy do pozasądowego rozstrzygania sporów (np. poprzez mediacje).

4. Odstąpienie od umowy:

 1. Okresie 14 dni od dostarczenia ostatniej przesyłki zamówionego towaru, Klient ma prawo do jego zwrotu bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów (poza bezpośrednimi kosztami zwrotu) w ramach odstąpienia od umowy, wg. ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość (zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta z późn. zm.)
 2. Koszty związane z dostarczenia zrealizowanego zamówienia do sklepu ponosi Klient.
 3. Zwrot wartości zamówienia realizowany jest przelewem na wskazane w formularzu odstąpienia od umowy konto niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki. (jeśli Klient wybrał inny niż najtańszy dostępny sposób dostawy, zwrócony zostanie koszt najtańszej przesyłki)
 4. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna - sprzedaży między sklepem raggio.eu, a konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu.


V. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Klientów jest firma JAFI z siedzibą w Warszawie przy ul. Gwiaździstej 29/57, NIP: PL 7261852042, Regon 141331928.

2. Dane Klientów są zbierane i wykorzystywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

3. Dane Klientów nie są udostępniane osobom trzecim i są wykorzystywane wyłącznie do celów związanych z realizacją zamówień.

VI. Postanowienia końcowe|

W sprawach nieokreślonych w niniejszym regulaminie obowiązują przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 roku „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny”(z późn. zm.), Ustawy z dnia 30 maja 2014r. „o prawach konsumenta” (z późn. zm.), oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.